Олон нийтээс мэдээлэл хүлээн авах тухай

Доорх нэр дэвшигчидтэй холбогдох мэдээллийг хуульд заасан хэлбэр шаардлагын дагуу Шүүхийн мэргэшлийн хорооны дарга, гишүүдэд нэр заан хаяглаж эсхүл Шүүхийн мэргэшлийн хорооны ажлын албанд ирүүлнэ үү.

 

Холбогдох утас: 7000-8022 

 

 ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ЦАХИМ ХУУДАСНААС ҮЗНЭ ҮҮ

 

 

 

ШҮҮХИЙН МЭРГЭШЛИЙН ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБА