Шүүхийн мэдээ улирал тутмын мэдээллийн 2019 оны 1-р дугаарыг толилуулж байна

     Шүүхийн үйл ажиллагааг иргэдэд нээлттэй байлгах, шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэлийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд Өмнөговь аймгийн шүүхээс эрхлэн гаргадаг "Шүүхийн мэдээ” улирал тутмын мэдээллийн 2019 оны эхний дугаарыг иргэд, олон нийтэд толилуулж байна.

     Энэхүү дугаараас Өмнөговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүн таслах ажиллагааны мэдээ, шүүхийн хүлээн авсан болон шийдвэрлэсэн хэргийн төрөл, оногдуулсан ялын төрөл зэрэг бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүлээн авах боломжтой юм.