Гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоо зарлагдлаа

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1-т заасныг тус тус үндэслэн гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд мэдээлж байна.

Гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тооны зарыг дараах холбоосоор орж үзнэ үү 

https://hh.csc.gov.mn/view/09c0855d-6c0a-4387-b287-5748a2c191b0