Утас: 70532184, 70532946    |    Цахим шуудан: umnugovi_tg@shuukh.mn   |    Сайтын бүтэц

Эхлэл

Мэдээ

Тов, тойм

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны

... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧИД ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ НЬ:

........ он ..... сар ...... өдөр                                                                         _____________ аймаг/хот

1.Өргөдөл гаргагч: ________________________овогтой_______________________

/иргэн эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өргөдөл гаргасан бол иргэний үнэмлэхэд заасан овог нэр, хуулийн этгээд эсхүл хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд гаргасан бол эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд заасан оноосон нэр/

__________________________ регистрийн дугаартай, ___________________ аймаг/хот, _________________ сум/дүүрэг, ____________ баг/хороо, _____________ хороолол, ____________ байр/гудамж, _______ тоотод оршин суух/байрлах,

____________________харилцах утасны дугаар, _______________________цахим шуудан

2.Өргөдөл гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч:

___________________________ регистрийн дугаартай, ___________________ аймаг/хот, _________________ сум/дүүрэг, ____________баг/хороо, ______________ хороолол,____________ байр/гудамж,_______ тоотод оршин суух

_____________________харилцах утасны дугаар, _________________цахим шуудан

3.Уригдагч тал: ________________________ овогтой __________________________

/иргэн эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өргөдөл гаргасан бол иргэний үнэмлэхэд заасан овог нэр, хуулийн этгээд эсхүл хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд гаргасан бол эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд заасан оноосон нэр/

  _______________________ регистрийн дугаартай, _____________________ аймаг/хот, ________________ сум/дүүрэг, ___________ баг/хороо ________________ хороолол, ___________ байр/гудамж, __________ тоотод оршин суух/байрлах,

_____________________харилцах  утасны дугаар ________________   цахим шуудан

 

Маргааны агуулга

______________________________________________________________________________________маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журмаар шийдвэрлүүлэхээр энэхүү өргөдлийг гаргаж байна.

            Өргөдөл, түүнд хавсаргасан баримт:

            1.Өргөдөл ...... хувь, ......хувь тус бүр .........хуудас, нийт............ хуудас;

            2.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт ... хуудас;

            3.Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

            4.Итгэмжлэлгүй төлөөлөх эрхтэйг нотлох баримт.............хуудас

            /хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд өргөдөл гаргасан бол/

5. Итгэмжлэл...............хуудас

/итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гаргасан бол/

            6..........................................................................................................

Бүгд ...... хуудас болно.

            Өргөдөл гаргасан:________________/___________________/

                                                   /Гарын үсэг/     /Гарын үсгийн тайлал

Эхлэлд очих